โรคเบาหวาน 1 ใน 5 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ต้องให้ความสำคัญ

        โรคเบาหวานเกิดจากการขาดอินซูลิน หรือก็คือการที่ร่างกายผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ (ฮอร์โมนอินซูลินเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากตับอ่อน ทำหน้าที่นำน้ำตาลกลูโคสเข้าสู่เซลล์ของร่างกาย เพื่อช่วยให้ร่างกายเผาผลาญน้ำตาลมาใช้เป็นพลังงาน) ซึ่งหากตับอ่อนมีการสร้างอินซูลินน้อยกว่า ที่ควรจะเป็น หรือเกิดความผิดปกติบางอย่างที่ทำให้เซลล์ไม่สามารถนำน้ำตาลกลูโคสไปใช้ได้ น้ำตาลจะถูกสะสมในกระแสเลือด ซึ่งจะทำให้เป็น ปัญหาทางสุขภาพในระยะยาว

        เกณฑ์การวินิจฉัยโรคเบาหวานโดยทั่วไปคือ การเจาะหาน้ำตาลในเลือด (FBS) ซึ่งผู้ที่เป็นโรคเบาหวานจะมีระดับน้ำตาลในเลือดมากกว่า 126 มิลลิกรัม/เดซิลิตร (ผลสำหรับผู้ที่อดอาหารก่อนการเจาะเลือดเพื่อตรวจระดับน้ำตาล 8 ชั่วโมง) โดยการตรวจพบน้ำตาลในเลือดที่มากกว่าเกณฑ์ปกตินี้เซลล์ตับอ่อนที่คอยควบคุมน้ำตาลจะเสื่อมสภาพไปแล้วมากกว่า 50% ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับภาวะก่อนเบาหวานเพื่อป้องกันการเป็นโรคเบาหวานและรักษาเซลล์ตับอ่อนให้กลับมาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

         ภาวะก่อนเบาหวาน หรือ Impaired fasting glucose (IFG) คือผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ระหว่าง 100 – 125 มิลลิกรัม/เดซิลิตร เป็นผู้มีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งควรได้รับคำแนะนำในการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย ร่วมกับการรับยาเพื่อป้องกันการเป็นโรคเบาหวาน และการเสื่อมสภาพในการควบคุมน้ำตาลของเซลล์ตับอ่อน

         การวินิจฉัยโรคเบาหวานของ มิลัน คลินิก จะมีการวินิจฉัยจากระดับ HbA1C ควบคู่ไปกับระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) เนื่องจากระดับ HbA1C สามารถวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของน้ำตาลในเลือดในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาได้ การดูแลรักษาผู้เป็นโรคเบาหวาน จะทำการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด พร้อมทั้งป้องกันการเจริญเติบโตของโรคไม่ให้มีความรุนแรงมากขึ้น และป้องกันภาวะแทรกซ้อนทั้งจากโรคเบาหวานเองและจากยาชนิดต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อโรคเบาหวาน เนื่องจากตามสถิติของผู้เป็นโรคเบาหวานและได้ทำการรักษาในโรงพยาบาลพบผู้ป่วยกว่าร้อยละ 47 เกิดภาวะแทรกซ้อน ด้วยโรคไต โรคตา โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง หรือผลกระทบจากการทานยาหลายกลุ่ม เช่น ยาในกลุ่ม Statin สำหรับผู้ที่มีปัญหาไขมันสูง จะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานขึ้น 30% และสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานจะทำให้การควบคุมน้ำตาลในเลือดแย่ลง

Copyright ©2018 Milan Clinic All rights reserved